Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzneProjekt zakłada promocję potencjału gospodarczego i wizerunku Małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej poprzez realizację szeregu działań wynikających bezpośrednio z oczekiwań grupy   docelowej projektu. Projekt jest adresowany do przedsiębiorców z szeroko rozumianego przemysłu kreatywnego i czasu wolnego działających na terenie województwa małopolskiego.

 

 

 

 

 

Główne cele projektu:

 

Prezentacja możliwości współpracy gospodarczej i turystycznej, w oparciu o różnorodną ofertę turystyczną przemysłu czasu wolnego regionu Małopolski i Krakowa; 

Pozyskanie zagranicznych partnerów biznesowych i nawiązanie długotrwałej międzynarodowej współpracy gospodarczej;

Promocja potencjału gospodarczego i wzmocnienie pozytywnego wizerunku małopolski na arenie krajowej i międzynarodowej;

Stymulowanie wzrostu liczby turystów odwiedzających Kraków i Małopolskę.

 

 

 

 

Wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z lokalną branżą turystyczną i przemysłu czasu wolnego Krakowa i Małopolski odbywa się za pośrednictwem:


 E-katalogu ofert branży turystycznej w Krakowie i Małopolsce

Wspólnych spotkań podczas targów branżowych i turystycznych w Polsce i Zagranicą;

Udziału w przyjazdowych misjach gospodarczych w Krakowie i Małopolsce;

Dostępu do analiz rynkowych lokalnego przemysłu czasu wolnego Krakowa Małopolski.

 

 

 

Projekt:

Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne

Oś priorytetowa:

3. Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie:

3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie:

3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski Beneficjent: Małopolska Organizacja Turystyczna

Budżet Projektu:

6 451 975,00 PLN

Żródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020,

Okres realizacji:
1 października 2016 r. - 30 września 2019 r.